Temsilci Sözleşmesi

ACADEBİ TEMSİLCİ SÖZLEŞMESİ

Temsilcilik için başvuru formunda adı, adres ve iletişim bilgileri ile imzası bulunan kişiyle (bundan böyle “Temsilci" olarak anılacaktır) Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul Sitesi A5 Blok D:112 Maltepe / İSTANBUL adresinde bulunan Demstart Bilişim ve Teknoloji  Anonim Şirketi (bundan böyle “Acadebi" olarak anılacaktır) aşağıdaki hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır:

 1. İşbu sözleşme, ön yüzde yer alan Acadebi Başvuru Formu'nun ayrılmaz bir parçasıdır ve imzalandıktan sonra, Temsilci'ye bir Acedebi Girişimci Referans Numarası tahsis edilmesi halinde yürürlüğe girer.
 2. Temsilci, Acadebi Temsilciliği faaliyetini vergi ve diğer tüm ilgili mevzuat açısından kendi nam ve hesabına yürütecek olup, Acadebi'nin çalışanı, yasal temsilcisi ya da acentesi değildir ve ayrıca, Acadebi adına üçüncü kişiler nezdinde herhangi bir yükümlülük altına girme hakkına sahip değildir. Temsilcinin kendi satış ağını oluşturmak amacıyla üçüncü bir kişinin Acadebi Temsilcilik Sözleşmesi akdetmesine yapabileceği aracılık, işbu maddede belirtilen Acadebi'yi temsil yetkisi sınırlı olduğundan, hiçbir şekilde burada açıkça belirtilmiş amacı aşacak şekilde yorumlanamaz. Taraflar, Temsilci ifadesinin işbu Sözleşme çerçevesinde Acadebi yasal temsilcisi olarak kesinlikle yorumlanamayacağı ve işbu sözleşme ile Temsilci ile Acadebi arasında bir işçi — işveren ilişkisi kurulmadığı hususlarında kesin olarak mutabıktırlar. Temsilci, işbu sözleşmeyi gelir elde etme amacıyla akdetmekte olup, her türlü iş ve işleminde bağımsız ve basiretli bir tacir olarak hareket etmekle yükümlüdür.
 3. Temsilci işbu sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini 2. maddede belirtildiği üzere kendi nam ve hesabına yürütmekte olduğundan, bu faaliyetinden doğacak tüm hukuki, cezai ve mali risk, borç, sorumluluk, masraf, vergi, harç ve benzeri sair yükümlülükler Temsilcinin kendisine aittir. Temsilci'nin işbu sözleşme ile ilgili faaliyetleri dolayısıyla Acadebi’ye yöneltilen herhangi bir dava veya talep olması ve/veya Acadebi’nin ödeme yapmak durumunda kalması halinde, Temsilci Acadebi nezdinde doğabilecek her türlü maddi ve manevi, olumlu ve olumsuz zararı herhangi bir mahkeme kararına lüzum olmaksızın Acadebi’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Temsilci, Acadebi Temsilcilik faaliyetini sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve Acadebi tarafından faaliyete açıldığı açık bir biçimde duyurulan ülkelerde ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki mevzuata uygun olarak yürütebilir ve satış metodu olarak sadece doğrudan satış (kapıdan kapıya satış) yöntemini kullanabilir. Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunulması ve/veya farklı bir satış methodu uygulaması halinde Acadebi’nin bu nedenle uğrayacağı zararı herhangi bir mahkeme kararına lüzum olmaksızın Acadebi’nin ilk yazılı talebi üzerine derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 5. Temsilci, faaliyeti sırasında Acadebi tarafından kendisine sağlanan ürünlerden satın alır, onları satmak amacıyla tanıtımlarını yapar ve bu faaliyeti sırasında Acadebi tarafından konulan ve Temsilcilere yayınlanan kurallara ve faaliyetini yürüttüğü ülkede yürürlükte olan (6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun vs) ilgili mevzuata uygun hareket eder. Temsilci, bununla sınırlı olmamak kaydıyla, Acadebi’nin yayınladığı ve Temsilcilere ilan ettiği “Acadebi Şirket İlkeleri” kitapçığının kendisine teslim edildiğini, anılan kitapçıkta yer alan koşullar ve bu koşullarda ileride yapılabilecek ve www.acadebi.com. internet sitesinde yayınlanarak ve/veya Temsilci'ye email ile bildirilecek değişiklikler ile birlikte işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası mahiyetinde olduğunu, bu kitapçıkta belirtilmiş tüm hususlar hakkında bilgi sahibi bulunduğunu ve her türlü sorusu için 0850 220 86 00 telefon numarası ve destek@acadebi.com. eposta adres vasıtasıyla bilgi alabileceğini, Acadebi Temsilcisi olarak bu kurallar ile ve yapılacak her türlü değişiklik ile bağlı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşme ve söz konusu yayın ve duyurular, Temsilci'nin işbu sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerinin temellerini oluşturmaktadır. Temsilci, bu konudaki duyuruları izlemek ve faaliyetlerini bu duyurularda belirtildiği şekilde yürütmekle yükümlüdür. Bu nedenle Temsilci, söz konusu duyurudan itibaren Acadebi Şirket İlkelerini bilmediğini ileri süremez. Acadebi söz konusu Şirket İlkeleri'nde tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve yapabileceği bu değişiklikler, dergi, gazete, www.acadebi.com web sitesi, email ve benzeri şekillerde Temsilci'ye ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün sonunda yürürlüğe girerek Temsilci yönünden bağlayıcılık kazanır. Temsilci, bu yeni düzenleme ve şartlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği takdirde, yapılan bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır ve değişikliklerden haberdar edilmediğini ileri süremez. Sözleşmeyi kabul eden Temsilci, kendisine e-mail, sms ve benzeri elektronik yollardan bildirim yapılmasına, promosyon, reklam ve fırsatların iletilmesine peşinen muvafakat etmiş sayılacaktır.
 6. Acadebi Temsilcilik faaliyetine ilişkin kurallar ile Temsilci kazancını belirleyen prim ve komisyon planlarını, 5. maddedeki şart ve prosedürde önceden duyurarak tek taraflı olarak değiştirilebilir. Yapılan değişiklik yayın tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde yürürlüğe girecek olup henüz muhasebeleştirilmemiş prim ve komisyon alacakları için de uygulanacaktır.
 7. Temsilci, faaliyeti sırasında Acadebi markasının ve Acadebi tarafından kendisine sağlanan ürünlerin markalarının itibarına gölge düşürecek herhangi bir davranışta veya sözlü ya da yazılı beyanda bulunamaz. Temsilci, iş fırsatı tanıtımlarında abartılı gelir ifadeleri kullanmayacak ve kolay kazançların garanti olduğu ve kolayca yüksek meblağlar elde edilebileceği imasında bulunmayacaktır. Temsilci ayrıca, Acadebi nin çıkarlarına zarar verecek hareketlerden kaçınmak zorundadır. Temsilci, işbu sözleşme ile Acadebi hakkında edindiği her türlü bilginin gizli bilgi niteliğinde olduğunu, bu bilgileri üçüncü kişilere açıklaması halinde Acadebi ’nin sözleşmeyi derhal feshederek her türlü zararının tazminini talep edebileceğini, zarar tazminine ek olarak 10.000 TL cezai şart talep edebileceğini, bu gizlilik yükümlülüğünün Acadebi tarafından işbu sözleşme süresince satış ve pazarlama için kullanılmasına açıkça izin verilenler dışında her türlü bilgi, belge ve malzemeyi kapsadığını ve işbu gizlilik yükümlülüğünün sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi sonrasında da süresiz olarak devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Temsilci, Acadebi Temsilcisi olmayı düşünenlerden, onların Acadebi'ye girişini sağlamak için hiçbir ödeme talep ve kabul etmeyecektir. Bu maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı davranılması halinde sözleşmenin 13. maddesi uygulanacaktır.
 8. Temsilci, işbu Sözleşme'nin imzalanması ile, adres, telefon, e-mail adresi dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm iletişim bilgilerinin sponsorların erişimine açık olduğunu ve sponsorların, söz konusu iletişim bilgileri üzerinden kendisi ile irtibata geçebileceğini ve bu yönde Acadebi ’nin herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Acadebi ’nin tescil ettirmiş olduğu tüm marka ve logolar Acadebi’nin mülkiyetinde olup Temsilci, bunlardan bir ya da birden fazlasını Acadebi’nin önceden yazılı onayı olmaksızın kullanma hakkına sahip değildir. Temsilci buna ek olarak bu marka ve logoların korunması ve zarar görmemesi için azami gayreti göstermeyi taahhüt etmiştir.
 10. Temsilci, Acadebi nin yazılı ön onayı olmadan yazılı, sesli ve görsel medya araçları ile internet üzerinde Acadebi ile ilişkili herhangi bir beyanat ve röportaj veremez, yazı, reklam ve tanıtım yayınlayamaz. Temsilci, faaliyeti sırasında sadece Acadebi tarafından açıkça izin verilmiş tanıtım malzemelerini kullanabilir.
 11. Acadebi, Temsilci'ye işbu sözleşmenin imzası tarihi itibariyle satışta olan tüm ürünler ile ilgili gerekli bilgileri vermiş olup, sözleşme süresince satışa çıkacak tüm ürünler ile ilgili bilgiyi içerir duyuruyu web sitesi üzerinden ve/veya e-mail kanalıyla yerine getirecektir. Temsilci, kendisi tarafından pazarlananlar ile sınırlı olmaksızın tüm Acadebi ürünleriyle ve bu ürünlerin kullanım detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olmayı kabul eder. Temsilci, gerek ürünlerin yararları ve gerekse de Temsilcilerin kazanç olanaklarına ilişkin olarak Acadebi tarafından onaylanmamış ifadeleri yazılı ya da sözlü olarak kullanamaz, açıkça veya zımnen Acadebi hakkında hiçbir yanıltıcı bilgi veremez ve intiba yaratamaz.
 12. Acadebi  Temsilcinin Acadebi’nin belirlemiş olduğu kurallara uygun hareket etmediği yolunda kanaate varması halinde, Temsilcinin yazılı olarak bildirmiş olduğu ve Acadebi kayıtlarında bulunan adresine yazılı bildirimde bulunarak derhal ve tek taraflı olarak Temsilciliğini askıya alabilir ve/veya işbu sözleşme ve eklerinde yer alan koşullardan herhangi birine ağır aykırılık söz konusu olması halinde Sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca Acadebi herhangi bir neden göstermeksizin sözleşme süresince 7 (yedi) gün öncesinden yazılı ihbarda bulunarak Temsilcinin Temsilciliğini askıya alabilir ve/veya Sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir.
 13. İşbu sözleşme gayrimuayyen (belirsiz) sürelidir. Temsilci, istediği zaman ve herhangi bir gerekçe belirtmeksizin, 7 (yedi) gün öncesinden yazılı olarak beyanda bulunarak kendi Temsilciliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Temsilciliğin sona ermesi, bu yazılı beyanın Acadebi tarafına ulaştıktan sonra Acadebi tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe girer. Bu halde Acadebi’nin uğrayabileceği her türlü zararla ilgili yasal hakları saklıdır.
 14. Gayrimuayyen süreli olan bu sözleşme yürürlükte kaldığı sürece, taraflarca imzalanarak yürürlüğe girdiği andan itibaren birer yıllık sürelere bölünür. Temsilcinin, bu 1 (bir) yıllık süreler içinde taraflar arasında mutabık kalınan asgari faaliyeti göstermemesi veya gösteremeyeceğinin önceden anlaşılabilmesi halinde,Acadebi’nin sözleşmeyi herhangi bir ihbarda bulunmaksızın derhal ve haklı nedenle feshetme yetkisi vardır.
 15. 6 (altı) ay boyunca sipariş vermeyen Temsilci'ye 6. (altıncı) ayın dolması itibariyle işbu sözleşmeden doğan her türlü hakkı askıya alınarak, üyeliği pasif duruma düşer.
 16. Temsilci, işbu sözleşme kapsamında Acadebi den satın aldığı ürün bedellerini aşağıda belirtildiği şekilde ödeyecektir.

17.1. Peşin Ödeme; Temsilci ACADEBİ WEB sitesi temsilci ekranına gireceği sipariş karşılığı oluşacak brüt toplam tutarın ödemesini Acadebi’nin kendisine bildireceği ödeme kanalları üzerinden nakden ve peşin olarak yapmayı taahhüt eder.

17.2. Vadeli ödeme; Vadeli ödemeler için Temsilci ACADEBİ' nin kendisinden talep edeceği belge ve bilgileri sağlamayı taahhüt eder. Vade, ürünlerin sipariş edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Sipariş tarihini takip eden 15 (onbeş) günün sonunda ödeme yapmayan Temsilci, başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer ve Acadebi kanunu faiz talep etme hakkına sahip olur. Ödemenin sipariş tarihini takip eden 20 (yirmi) gün içerisinde yapılmaması halinde 21. Gün Acadebi'den satın alınan ürün bedeline %5 oranında faiz uygulanacaktır. Temsilci, alacağın tahsili için Acadebi tarafından yapılacak her türlü takip masrafları ve avukatlık ücretini de ödemekle yükümlü olacaktır.)

 1. Vadesi gelmesine rağmen ödenmeyen açık hesap borçlarında, açık hesap siparişi vermiş ve vadesinde borcu ödememiş temsilcinin Acadebi nezdindeki alacaklarından bu borç mahsup edilir. Henüz mahsup edilmeden prim dönemi gelmesi halinde temsilciden ödeme alınmış olarak kabul edilip, anılan siparişten ilgili üst liderlere prim yansıtılır. Açık hesap borcunun temsilcinin şirket nezdindeki alacağına yetmemesi halinde bu sipariş üzerinden kazanılan standart primler aynı oranda üst liderlerden mahsup edilir. Bunun da borcu karşılamaması halinde siparişten prim kazanan tüm üst liderler, hakkedişleri oranında bakiye borçtan sorumlu olurlar.
 2. Sözleşmenin sona ermesi halinde Temsilci, uhdesindeki yeniden satılabilir durumda olan, Acadebi tarafından sağlanmış ürünlerin Acadebi tarafından geri alınmasını talep edebilir. Fesih ne suretle yapılmış olursa olsun Temsilci, fesih tarihine kadar hesabında birikmiş olanlar dışında Acadebi 'den herhangi bir menfaat ya da tazminat talebinde bulunamaz. Bu hükümlerden gayrı olmak üzere, Temsilcinin ödenmemiş fatura borcunun bulunması halinde ve/veya işbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin ihlali durumunda Acadebi’nin Temsilcinin birikmiş tutarlarını ödememe ve her türlü zararını söz konusu tutarlardan mahsup etme hakkı saklıdır.
 3. Acadebi, Temsilcinin vermiş olduğu bir siparişi tümüyle veya bir kısmıyla işleme almama, işleme alınmış bir siparişini daha sonra tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Bu hallerde Temsilci, Acadebi 'den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edemeyecektir.
 4. Temsilciliğin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra Temsilci, eşi ya da Ortak Temsilcisi, 6 (altı) ay süreyle yeniden Temsilcilik için başvuramaz, mevcut bir Temsilciliğe Ortak Temsilci olarak katılamaz. Acadebi, birden fazla Temsilcilik halinde faaliyet gösterdiği anlaşılan Temsilcinin tüm ya da bazı Temsilciliklerini tek taraflı olarak iptal ve sözleşmelerini de feshetme hakkına sahiptir.
 5. Temsilci, akrabalarını veya bir tanıdığını, sponsor değiştirmek maksadıyla başka bir kola kaydedip, o kol üzerinden faaliyetini sürdüremez. Bu hususa aykırılığın tespitinde Acadebi, gerekli gördüğü temsilciyi gerekli gördüğü kola yerleştirebilir ve dilerse bu işlemi yapan Temsilci'ye aktiflik yaptırımı (prim ödemeden men, promosyonlardan faydalanmama vb.) uygulayabilir. Bu ihlalin tekrarı ya da devamında Acadebi, ihlalde bulunan Temsilcilerin temsilciliğini tek taraflı olarak sona erdirebilir.
 6. Temsilci, Acadebi ile akdetmiş olduğu işbu Sözleşme'nin herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra Acadebi’nin ön yazılı onayı olmadan, Acadebi’nin müşterisini veya iş ilişkisi içerisinde olduğu herhangi bir tüzel veya gerçek kişiyi kendisi ile çalışmaya teşvik etmeyeceğini, herhangi bir Acadebi çalışanını işten çıkmaya teşvik etmeyeceğini, işe almayacağını veya sözleşmesiz çalıştırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Temsilci, işbu maddede belirtilen hususlara aykırı davranması durumunda, Acadebi’nin uğramış olduğu maddi ve manevi zarar ile doğacak tüm zararlardan bağımsız ve ayrı olarak 10.000 TL (onbin Türk Lirası) tutarında cezai şartı Acadebi’nin ilk talebi anında herhangi bir mahkeme kararına ve protesto keşidesine hacet kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Temsilci, düzenlenen işbu cezai şart miktarının fahiş olmadığını, uygun bir miktar olduğunu beyan eder ve ileride bir ihtilaf vukuunda tespit edilmiş olan bu cezai şartın miktar olarak azaltılması yolunda bir def'i veya itiraz ileri sürmeyeceğini ayrıca Acadebi mezkur miktarı aşan doğrudan veya dolaylı zararın ayrıca talep hakkının saklı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.”
 8. Temsilci'nin vefatı halinde, işbu sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve borçları yasal mirasçılarına devrolunur.
 9. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri uygulanamaz veya geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.
 10. Temsilci tarafından Acadebi 'ye verilen bilgiler Acadebi tarafından işin gereklerine uygun olarak kullanılır, gerektiği takdirde yasal mercilere ve bu işin geliştirilmesine katkısı olacak, Acadebi nin mal veya hizmet tedarikçilerine verilebilir.
 11. Temsilci, Temsilcilik haklarını Acadebi’nin önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir kişi ya da kuruluşa devredemez veya bir başka kişi ya da kuruluşu Temsilciliğine ortak olarak alamaz. Acadebi, Temsilcinin bu yöndeki bir talebini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin reddetme hakkına sahiptir.
 12. İşbu Sözleşme süresince Temsilci tarafından yapılacak satışlara ilişkin sipariş, teslimat, tahsilat, iade ve prim ödeme koşulları bu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan Acadebi Şirket İlkeleri kitapçığında belirtilmiş olup, Temsilci bu Sözleşme'yi imzalamakla Acadebi Şirket İlkeleri ile bağlı olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
 13. Eğer Temsilci, alt ekip Temsilcilerinden herhangi biri, herhangi bir ürünü B Acadebi 'ye iade ederse ve Acadebi 'den geri ödeme alırsa, (geri ödeme yasal olarak öngörülsün veya öngörülmesin) Temsilci, bu ürün sayesinde elde ettiği herhangi bir komisyon, prim ya da bonusu, Acadebi’nin geri ödeme talebini takiben 30 (otuz) gün içinde Acadebi ye geri ödeyecektir. Acadebi dilerse, ayrıca ihtar veya ihbar gerekmeksizin bu meblağı, Temsilciye ödenecek herhangi bir ödemeden mahsup edebilir.
 14. Temsilci, işbu sözleşmede bildirdiği adres, e-mail adresi, telefon, faks ve sair bilgilerdeki değişiklikleri Acadebi 'a derhal bildirmek zorunda olup, adresteki değişiklikleri yazılı olarak Acadebi 'ye bildirmediği takdirde ilgili adres ve/veya e-mail adresi ve/veya telefon numarasına yapılan her türlü bildirim ve tebligat geçerli sayılır. Acadebi sistemine kayıtlı temsilcileriyle tebliğ, ekstre paylaşımı, resmi doküman vb'leri internet ortamında yapabilir. Temsilcilerine her türlü duyurularını e-posta ve/veya sms yoluyla gönderir. Taraflar, e-mail ve Acadebi web sitesi vasıtasıyla gerçekleştirilen bildirimleri işbu sözleşme ile geçerli tebligat usulü olarak kabul etmişlerdir.
 15. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta her iki tarafın defter ve kayıtları, telefon, bilgisayar, e-mail, görüntü ve ses kayıtları münhasır delil sayılır. İşbu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanır.
 16. Acadebi’nin bu sözleşmeden doğan herhangi bir hak, yetki ve imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bu hak, yetki ve imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmez ya da bir yetki veya imtiyazın tek başına veya kısmen kullanılmaması daha sonra kullanılmasını engellemez.
 17. İşbu sözleşme ile Acadebi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde dilediği yerlerde, dilediği kişi ve kişilere Acadebi Temsilciliği verme yetkisine sahiptir.
 18. İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi ve sair her türlü masraf münhasıran Temsilci tarafından karşılanacaktır.
 19. 36 (otuzaltı) madde ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan temsilci bilgilendirme tutanağından ibaret işbu belirsiz süreli sözleşme taraflar arasında başvuru formunda belirtilmiş tarihte bir orijinal nüsha olarak düzenlenerek imzalanmış olup, orijinal nüsha Acadebi de kalacak, bir fotokopisi Temsilciye verilecektir.

ACADEBİ TEMSİLCİ

Adı; Soyadı :

Adresi :

İmza :